Tie Bam Inc.

We manufacture railroad ties using bamboo as a cost-efficient and sustainable alternative to traditional hardwood railroad ties.

Chúng tôi sản xuất các thanh tà vẹt của đường ray bằng loại tre trưởng thành và đã chắc chắn để thu hoạch, đó như là một chi phí hiệu quả thay thế cho
các thanh tà vẹt bằng gỗ cứng như truyền thống.

© TieBam, Inc.
All Rights Reserved.