TieBam, Inc. is a Delaware State ​c​ompany, established to produce railroad ties using sustainably grown and harvested bamboo as a cost-efficient alternative to traditional hardwood railroad ties.​ ​ ​The​ Vietnam ​​production ​facility will be a 100% foreign-​owned ​enterprise manufacturing product for export to the United States.​​

Tiebam Inc. là một doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ở bang Delaware, Mỹ, chuyên sản xuất thanh tà vẹt của đường ray bằng loại tre được phát triển và thu hoạch ​bền vững như một giải pháp hiệu quả về chi phí thay cho các thanh tà vẹt truyền thống làm bằng gỗ cứng. Nhà máy sản xuất ở Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để phục vụ sản
xuất và xuất sang thị trường Mỹ.

© TieBam, Inc.
All Rights Reserved.